Belangrijke informatie voor ouders en kinderen.

Het comité doet elk jaar het haar uiterste best om gedurende de zomer vakantie van de lagere basisschool leuke, creatieve, sportieve, actieve en spannende activiteiten te organiseren

Om al deze activiteiten goed te laten verlopen hebben wij een aantal spelregels opgesteld, waar iedereen zich aan moet houden. Dit geldt voor de deelnemende kinderen, ouders en vrijwilligers die de activiteiten organiseren en begeleiden.

Regelement 
Aansprakelijkheid
Gedragscode
vertrouwenspersoon

Regelement

• Inschrijven kan alleen via de website www.kindervakantiewerk-stevensweert.nl

In het programmaboekje staat beschreven wanneer inschrijven mogelijk is.

• Tijdens busreizen is het dragen van een KVW T-shirt verplicht.

Dit T-shirt wordt gratis aangeboden aan de deelnemende kinderen.

Bij het inschrijven voor de activiteiten kan de maat worden doorgegeven.

In het programmaboekje staat beschreven wanneer dit opgehaald kan worden.

Rommel maken doe je thuis ook niet dus ruim graag je eigen papiertjes en of bekertjes op.

LET OP:

De vrijwilligers maken foto’s en zetten die foto’s op de site, waarvan we weten dat daar kinderen op staan die hier toestemming voor hebben gegeven met in achtneming van gegeven toestemming.

• Iedereen houdt zich aan de normale fatsoenregels. Bij onacceptabel of grensoverschrijdend gedrag behouden wij het recht om, na een gesprek, kinderen uit te sluiten van verdere deelname.• Bij een te late aanmelding kan het voorkomen dat er geen KVW-T-shirt meer beschikbaar is. Zonder KVW-T-shirt is er geen toegang tot de busreis.

• De kinderen dienen zelf te zorgen voor voldoende eten en drinken bij een busreis. Indien van toepassing staan details bij de activiteit in het programmaboekje beschreven.

• Zakgeld voor een busreis is niet verplicht en niet nodignoodzakelijk tenzij anders is aangegeven. Wij adviseren om maximaal € 2,00 mee te geven voor een ijsje of iets lekkers.


• Maak geen foto’s (bv met je telefoon) van andere kinderen. Heb je foto’s gemaakt, deel ze dan niet via social media. Niet iedereen wil op de foto of deze delen op social media.

• Kinderen, ouders en vrijwilligers hebben ten allen tijden respect voor elkaar.

• Afmelden voor activiteiten is niet wenselijk, maar in het geval van onvoorziene omstandigheden kan dit tot uiterlijk 2 dagen voor de betreffende activiteit via het contact formulier op onze website.

• Indien kinderen zich alsnog willen aanmelden (na sluiten van de inschrijvingsperiode), kan dit door dit te melden via het contact formulier op onze website.Aansprakelijkheid

Een ongelukje zit in een klein hoekje.
Neem dus alleen eigen spullen mee die voor een activiteit nodig zijn zoals aangegeven in communicatie van de betreffende activiteit. Laat vooral waardevolle spullen thuis!

KVW Stevensweert is niet verantwoordelijk voor verlies en/of schade aan eigen spullen tijdens activiteiten.

Vergoeding van overige schade is beperkt tot hetgeen onze verzekering vergoed.

Gedragscode

Stichting Kindervakantiewerk Stevensweert heeft voor haar comitéleden een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode, bedoeld om de grenzen in het contact tussen vrijwilligers en minderjarige deelnemers van Kindervakantiewerk Stevensweert te duiden, bestaat uit 2 delen:

Regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Zodra je je bij ons aansluit, als (aspirant) comitélid vragen wij je deze gedragscode te lezen en te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor vrijwilligers:


De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.

De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.

De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.

De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals bv. de kleedkamer.

De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te  beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.

 Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel  grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon.

De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

 In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de  verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de vertrouwenspersoon.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

 Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij:

Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, zullen worden gesanctioneerd.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.Vertrouwenspersoon

Zijn er situatie of gebeurt er iets dat je tijdens de activiteit niet kan of wilt bespreken, dan heeft KVW Stevensweert ook een vertrouwenspersoon aangewezen.

De vertrouwenspersoon in ons comité is: Lianne Engelen. Zij kan kinderen en ouders helpen met het zoeken naar een oplossing voor vervelende voorvallen of nare situaties.

Ze is te bereiken via het e-mail adres:

vertrouwenspersoon@kindervakantiewerk-stevensweert.nl